Gospodarka odpadami

Obwieszczenie Burmistrza

Opublikowano dn. 24.09.2021
Autor: OPOCZNO


Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych

Kontrola przeprowadzona będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
 
Do nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne, zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp. Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz na stronie internetowej www.bip.opoczno.pl  w zakładce Gospodarka Odpadami).

 

W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z dwóch części, tj. przeznaczoną na cele mieszkalne oraz działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych nie wytwarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do uiszczania opłaty w Urzędzie Miejskim w Opocznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją, a także do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym - na części nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).
 
Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 
W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w terminie do 30 grudnia 2021 roku.
 
Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
1) pisemnie w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska;
2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno;
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Opocznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).
 
W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także nie mają Państwa oddzielnego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.
 
Powiadomienie Gminy ww. okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

 

Zadbajmy wspólnie o środowisko, w którym żyjemy!

Liczba wyświetleń: 2186

Powrót

Relacje z wydarzeń