W 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 zwane (RODO). 

Burmistrz Opoczna będący Administratorem Danych Osobowych (ADO) które pozyskiwane są przez Urząd Miejski w Opocznie stanowiący aparat pomocniczy do wykonywania zadań Gminy Opoczno w ramach zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych  pragnie przedstawić Państwu , zarówno osobom fizycznym jak również osobom prawnym, przedsiębiorcą,  zestaw przydatnych informacji dotyczących Ochrony Danych Osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Opoczno jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno nr tel. +48 44 7860100,

Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dariusz Badura tel. +48 7860166 mail: iod@um.opoczno.pl

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań Gminy realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej władzy publicznej  wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz zadań zleconych Gminie na podstawie odrębnych przepisów, umów i jest zgodne z:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jego organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, jego organy i Urząd, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jego organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie niezbędnych umów na  powierzenie przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy i umowy międzynarodowe pozwalają na to.

Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO)
 • prawo do żądania sprostowania  danych osobowych (art.16 RODO)
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)  (art.17 RODO)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody.

W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Linki:

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka