Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.opoczno.pl

Gmina Opoczno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Gminy Opoczno.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Podwyższony kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sudzius-Bobrek, katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 447860115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek „ G” (główny) ul. Staromiejska 6 Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Staromiejskiej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się poręcz. Szerokość drzwi wejściowych dostosowana jest do przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek przyzywowy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na budynku znajduje się tablica, na której zamieszczono rozmieszczenie poszczególnych wydziałów.

2. Budynek „A” ul. Staromiejska 6 Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego. Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajdują się wąskie betonowe stopnie.

3. Budynek „B” ul. Staromiejska 6 Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego. Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajduje się wąski betonowy stopień.

4. Budynek „C” ul. Staromiejska 6 Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajdują się betonowe schody zabezpieczone barierką. Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Budynek „D” ul. Staromiejska 6 Budynek piętrowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia, przed którymi znajdują się betonowe schody. Drugie wejście zabezpieczone barierką. Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego.

6. Budynek „E” ul. Staromiejska 6 Budynek piętrowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Na I piętro budynku można dojść, przechodząc przez kładkę dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczoną barierką z parkingu znajdującego się za budynkiem głównym. Na parter budynku można dojść schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego. Przed wejściem na parter budynku znajduje się betonowy stopień.

7. Budynek „F” ul. Staromiejska 6 Budynek parterowy. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do przedsionka budynku można wejść bezpośrednio z chodnika od ul. Staromiejskiej. Do Biura Obsługi Interesanta prowadzą schody.

8. Budynek przy Pl. Kościuszki 16 (budynek starej Poczty Polskiej) Budynek piętrowy - dwuskrzydłowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na parterze jednego ze skrzydeł budynku, do którego prowadzą 2 wejścia. Do skrzydła budynku, w którym znajdują się wydziały Urzędu Miejskiego można wejść bezpośrednio od Pl. Kościuszki lub od strony ulicy Piasecznej. Od Pl. Kościuszki do budynku prowadzi podjazd i schody, a od strony Piasecznej można wejść po schodach niezabezpieczonych barierkami.

9. Budynek przy ul. Piotrkowskiej 7 Budynek piętrowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego – Straż Miejska znajdują się na parterze budynku, do których prowadzi 1 wejście. Wejście nie posiada progu, drzwi są szerokie i otwierają się do wewnątrz.

10. Budynek Miejskiego Domu Kultury przy ul. Biernackiego 4 Budynek piętrowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na I piętrze Miejskiego Domu Kultury. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika od ul. Biernackiego podjazdem dla osób niepełnosprawnych lub schodami niezabezpieczonymi barierkami. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do wydziału Urzędu Miejskiego prowadzą schody zabezpieczone barierkami.

11. Budynek przy Al. Sportowej 1 Budynek piętrowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na I piętrze. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajduje się niski stopień. Do budynku można dojść przez otwartą bramę od ul. Targowej (brama zamknięta we czwartki) lub ul. Parkowej (brama otwarta we czwartki).

Utrudnienia: brak podjazdów, brak barierek zabezpieczających przy wejściach, brak dzwonków przyzywowych, wejścia posiadają progi, wąskie klatki schodowe, brak wind, brak toalet dla interesantów, brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym, brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu lub online, brak informacji na zewnątrz budynków jakie sprawy można załatwić w danym wydziale.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. Dane teleadresowe podmiotu publicznego: Urząd Miejski w Opocznie Telefon: +48 44 786 01 00 Fax: +48 44 786 01 11 E-mail: umopoczno@um.opoczno.pl Adres korespondencyjny: ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.

 

powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka