Fundusze Zewnętrzne

Gmina Opoczno jest realizatorem projektu konkursowego pn. „CUS - Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego" wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem Wiodącym realizacji projektu jest Gmina Opoczno, pozostali partnerzy to: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, „Fundacja Dar Dla Potrzebujących" oraz „Fundacja Uśmiech Dziecka to nasz cel".

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym: 96 osób niesamodzielnych, 30 ich opiekunów faktycznych, 30 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 

  • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno i gminy Drzewica. Obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

- mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie i Drzewicy, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i okres.

Rada Gminy Opoczno i Drzewicy określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność jest ustalana na podstawie decyzji. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi.

Kontakt:

dla mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93

dla mieszkańców Gminy Drzewica- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 - 340 Drzewica,  tel. 48 375 66 31

 

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Będą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W ramach tych usług zapewnione będą: rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem. Usługa jest bezpłatna.

Kontakt:

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel", Plac Kościuszki 15a, 26 - 300 Opoczno, tel. 603 309 730

 

  • Klub seniora

Klub seniora skierowany jest do mieszańców gminy Opoczno. Będzie on miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu będą mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. W ramach klubu seniora zapewnione będą codziennie ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kontakt:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93

 

  • Usługa w mieszkaniu treningowym

Mieszkanie treningowe skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Będzie miało ono za zadanie przygotować osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa będzie miała charakter okresowy i służyć będzie określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) 
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności. Będą to  m.in. treningi samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa jest bezpłatna.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 736 14 44

 

  • Szkolenia dla opiekunów faktycznych

Działanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W celu wsparcia opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi  biorącymi udział w projekcie zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty. Ich celem będzie podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Usługa jest bezpłatna.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 736 14 44

 

  • Placówka wsparcia dziennego

Placówka przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie powiatu opoczyńskiego. W ramach jej działania będą zorganizowane dla dzieci następujące zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem oraz opiekuńczo - wychowawcze. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowany ciepły posiłek. Udział w zajęciach- bezpłatny.

Kontakt:

Fundacja „Dar dla Potrzebujących", Mroczków Gościnny 2, 26 - 300 Opoczno, tel. 508 503 754

 

  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach tego działania mieszkańcy powiatu opoczyńskiego będą mogli nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: koncentrator tlenu, aparat do bezdechu, wózek inwalidzki z poduszką przeciwodleżynową, wózek inwalidzki dziecięcy, krzesło toaletowe, łóżko rehabilitacyjne z materacem, kule ortopedyczne, balkonik, materac przeciwodleżynowy i podnośnik wannowy.

 

Wartość całego zadania:  2 590 729,03 zł

Wartość dofinansowania:   2 326 504,63 zł

Program:  Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", RPO WŁ na lata 2014-2020.

Okres realizacji wniosku: 01.10.2017 r. -  30.09.2019 r.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator Projektu: Magdalena Belica

Koordynator ds. Partnerstwa: Grażyna Wijata

 

Partnerzy projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26 - 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 - 340 Drzewica, tel. 48 375 66 31

Fundacja „Dar dla Potrzebujących", Mroczków Gościnny 2, 26 - 300 Opoczno, tel. 508 503 754

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel", Plac Kościuszki 15a, 26 - 300 Opoczno, tel. 603 309 730

 

Adres biura projektu:

Urząd Miejski w Opocznie,

ul. Staromiejska 6, budynek "B", pok. 2B, 
tel. /44/ 786-01-27, fax. /44/ 786-01-11,

e-mail: cus@um.opoczno.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [407.95 KB]

REGULAMIN [417.23 KB]

HARMONOGRAM PRACY KLUBU SENIORA [611.89 KB]

HARMONOGRAM PRACY WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z REGULAMINEM WYPOŻYCZEŃ [660.77 KB]

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [668.07 KB]

HARMONOGRAM GRUPA I SZKOLENIE ANEKS [183.78 KB]

HARMONOGRAM PRACY OPIEKUNEK [189.82 KB]

 

WUP łódzkie

 

 

 

Liczba wyświetleń: 4094

Powrót