Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM OPOCZNA POPRZEZ RESTAURACJĘ I MODERNIZACJĘ MUZEUM REGIONALNEGO I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ ADAPTACJĘ ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU PRZY PLACU KOŚCIUSZKI 20 NA CELE SPOŁECZNE I KULTURALNE

Opublikowano dn. 21.12.2017
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno realizuje projekt „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne".

Zadanie realizowane jest w ramach Poddziałania VI.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego.

 

Głównym celem projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych Gminy Opoczno.

 

Działania przewidziane do realizacji dotyczą nie tylko remontu budynków, w których znajdują się Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Generalnym remont przeprowadzony zostanie również w budynku przy Placu Kościuszki 20 w Opocznie. Po zakończeniu prac budynek ten w całości ma służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych, tym którzy działają w grupach nieformalnych, jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonujące w jego ramach organizacje prowadzić będą aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, artystyczną na rzecz mieszkańców (w szczególności obszaru rewitalizacji) oraz działania dotyczące włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem. W budynku mieścić się będzie również Punkt Informacji Turystycznej.

 

W ramach estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych wykonany zostanie również remont ul. Kołomurnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

 

Łączna wartość projektu to 7.146.283,65 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 5.345.187,76 zł. Prace będą rozłożone na kilka lat i zakończą się z końcem 2020 roku.

 

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi realizacji projektu mogą kontaktować się z Biurem projektu:

 

Adres: Urząd Miejski w Opocznie, Zespół ds. Funduszy Europejskich, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, Budynek B, pokój B2,
tel.  44- 786- 01-27, 
lub drogą elektroniczną: umopoczno@um.opoczno.pl

 

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne"

Logotyp łódzkie
Liczba wyświetleń: 2770

Powrót