Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

JEDYNKA – numer 1 w nauczaniu

Opublikowano dn. 26.05.2023
Autor: OPOCZNO

„JEDYNKA – numer 1 w nauczaniu” to projekt, który znalazł się na liście projektów do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego.

Gmina Opoczno otrzyma  93% dofinansowanie na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie w sprzęt komputerowy, rozbudowanie sieci bezprzewodowej oraz na szkolenie dla 20 nauczycieli.

Wartość projektu wynosi: 295 911,30 zł

Dofinansowanie: 275 197,46 zł

Wkład własny Gminy Opoczno: 20 713,84 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, z Osi Priorytetowej XI Edukacja, kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania IX.1.2 Kształcenie ogólne oraz z Budżetu Państwa.

 

logotypy

 

INFORMACJA O REKRUTACJI NAUCZYCIELI/EK

 

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór nauczycieli/ek realizujących kształcenie ogólne 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie do projektu pn.:

JEDYNKA – numer 1 w nauczaniu 
na udział w szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi zakupionego sprzętu TIK 
oraz korzystania z narzędzi TIK i włączania ich do nauczania przedmiotowego

 

Projekt skierowany jest do 20 nauczycieli/ek przedmiotów kształcenia ogólnego realizujących kształcenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie  5, 26-300 Opoczno.

Nauczyciele/ki do udziału w projekcie mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji uczestnictwa. 

Formularz i deklaracja są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 26-300 Opoczno oraz w Biurze Projektu*.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zawarta w formularzu zgłoszeniowym informacja podpisana przez Dyrektora szkoły o potrzebie objęcia nauczyciela/ki zaplanowanym wsparciem. 

Wypełniony formularz oraz deklarację należy złożyć od dnia 03.07.2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. w Biurze Projektu lub sekretariacie szkoły.

 

Projekt realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałania IX.1.2 Kształcenie ogólne


               Realizator projektu: GMINA OPOCZNO
                                                  ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

                     *Biuro projektu: Urząd Miejski w Opocznie 
                                                  Plac Kościuszki 16, pok. 9, 26-300 Opoczno 
          Koordynator Projektu: Justyna Chodorowska 
                                                  tel. 44 768 01 64                            
                                                  e-mail: justyna.chodorowska@um.opoczno.pl

                                                                                       

Liczba wyświetleń: 2252

Powrót