Fundusze Unijne zrealizowane

Zdjęcie Artykułu

BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W RÓŻANNIE WRAZ Z ZAMKNIĘCIEM I REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA

Opublikowano dn. 08.10.2010
Autor: OPOCZNO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

 
 
BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W RÓŻANNIE WRAZ Z ZAMKNIĘCIEM I REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA  
 
 

Oś Priorytetowa:

II OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA

Działanie:

II.2. Gospodarka odpadami

Numer konkursu:

KONKURS DLA NABORU NR 1

Numer wniosku:

WND- RPLD.02.02.00-00-010/10

Tytuł projektu:

BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W RÓŻANNIE WRAZ Z ZAMKNIĘCIEM I REKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA

Beneficjent:

Gmina Opoczno

Okres realizacji:

od  30.12.2005  do  30.09.2011

Wartość projektu:

31.118.876,75 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR:

24.465.513,60 PLN

 

Charakterystyka projektu:

       Przedmiotem projektu jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Różanna zlokalizowanej w gminie Opoczno, stanowiącej część powiatu opoczyńskiego znajdującego się na terenie województwa łódzkiego.

    Zastosowany w przedmiotowym projekcie wariant realizacji oparty jest na technologii przyjaznej dla środowiska charakteryzującej się dobrą jakością produktów zagospodarowania odpadów takich jak kompost, czy też surowce wtórne. Surowce wtórne wyselekcjonowanie w systemie zbiórki „u źródła”, są mniej zanieczyszczone, a sam proces ich zagospodarowania mniej energochłonny.

 

 • wybudowanie nowych kompostowni – 1 szt. w 2011 r.
 • wybudowanie nowych sortowni – 1 szt. w 2011 r.
 • zamknięcie składowiska odpadów w Różannie, które zostanie poddane rekultywacji – 1 szt. w 2011 r.
 • utworzenie nowych etatów - 3 szt. w 2012 r.
 • powierzchnia zrekultywowana/odzyskana – 4,405 ha w 2012 r.
 • ilość odzyskanych odpadów komunalnych – 952 tony w 2012 r.
 • liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 97 111 osób w 2012 r.

Cele gospodarczo-techniczne

 • stworzenie warunków dla bezpiecznego i nieuciążliwego dla środowiska składowania odpadów innych niż niebezpieczne;
 • przyspieszenie procesu unieszkodliwiania odpadów umożliwiające skrócenie czasu stabilizacji odpadów;
 • efektywniejsze wykorzystanie powierzchni pod składowisko z uwagi na możliwość odzyskania około 20% pojemności kwatery w okresie pierwszych kilku lat;
 • poprawa warunków unieszkodliwiania odpadów poprzez zorganizowany odbiór biogazu i zawracanie odcieku w sposób, który zapobiegnie niekontrolowanej emisji biogazu do atmosfery i problemom związanym z zagospodarowaniem odcieku.

Cele środowiskowe

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego, a przez to poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
 • wyeliminowanie możliwości infiltracji zanieczyszczeń z terenu składowania odpadów do środowiska gruntowo – wodnego,
 • pozytywny wpływ na stan flory i fauny w regionie.

Cele społeczne

          Zakład Unieszkodliwiania Odpadów utworzony w miejscowości Różanna jest ważnym obiektem infrastruktury ochrony środowiska w regionie. Z punktu widzenia społeczności lokalnej powiatu opoczyńskiego oraz okolicznych gmin, z terenu których będą również odbierane odpady, jest on istotny dla zapewnienia właściwego poziomu życia mieszkańców. Niezadowalający poziom świadomości ekologicznej sprawia bardzo często, że mieszkańcy, jako wytwórcy odpadów, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie stanowi niewłaściwa segregacja oraz składowanie odpadów. Kierowanie zebranych w regionie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów realizuje założenia zrównoważonego rozwoju i podnosi jakość środowiska naturalnego.

        W interesie całej społeczności lokalnej regionu oraz władz gminy jest posiadanie rozwiniętej bazy środowiskowej, wyposażonej w infrastrukturę na wysokim poziomie, by zapobiec szkodliwemu wpływowi niewłaściwie zagospodarowanych odpadów na środowisko naturalne w regionie i podnieść konkurencyjność regionu w zakresie odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska.

          Zakład Unieszkodliwiania Odpadów realizowany będzie dla powiatu opoczyńskiego (gminy Opoczno, Drzewica, Białaczów, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów), gminy Gowarczów oraz Fałków (powiat konecki), gminy Aleksandrów (powiat piotrkowski), gminy Gielniów (powiat przysuski). Według założeń projektowych, ZUO stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami w gminie Opoczno i powiecie opoczyńskim.

          Budowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie będzie funkcjonalnie połączony z istniejącym składowiskiem, które zostanie zamknięte i powierzchnia po nim zrekultywowana. Część obiektów składowiska, z uwagi na bardzo zły stan techniczny, zostanie zlikwidowana, natomiast przewiduje się wykorzystanie pozostałych obiektów dla potrzeb planowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów po wykonaniu niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych. Nowa infrastruktura będzie w części oparta o nowowybudowane budynki, a w pozostałej części będzie wykorzystywać zaplecze dotychczasowego składowiska odpadów. Dodatkowo zasilanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w wodę będzie odbywało się za pośrednictwem wybudowanego wodociągu. Woda na terenie zakładu będzie wykorzystywana na potrzeby bytowo-gospodarcze i technologiczne oraz ppoż.

Planowane rozbiórki będą obejmować swym zakresem następujące obiekty budowlane i instalacje, aktualnie wchodzące w skład istniejącego składowiska odpadów w Różannej:

 • budynek administracyjno-socjalny;
 • waga wozowa;
 • brodzik dezynfekcyjny;
 • istniejący budynek wielofunkcyjny (zaplecze socjalne, warsztat, garaże, wiata na sprzęt);
 • istniejącą słupową stację transformatorową TOHb 63/20-63 KVA z odcinkiem napowietrznej linii nasłupowej 3*ALF 36 mm2 i słupem pośrednim;
 • drogi wewnętrzne;
 • sieci i instalacje wchodzące w kolizję z nowoprojektowanymi obiektami:

-  elektryczne;

-  kanalizacji sanitarnej z dwoma zbiornikami bezodpływowymi;

-  kanalizacji wód z placu utwardzonego użytkowanego jako płytowa myjnia samochodowa ze studniami chłonnymi;

-  wewnętrzna sieć wodociągowa;

-  odcinek przyłącza telefonicznego (od obiektu nr 1 do słupa „T1”), oraz słup „T2” wchodzący w kolizję z projektowanymi; 

 • fragment istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową.

Do modernizacji i adaptacji dla potrzeb projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wytypowano następujące obiekty budowlane:

 • budynek ze stalowym zbiornikiem wody pitnej – modernizacja i adaptacja na budynek techniczny Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON);
 • istniejący magazyn wapna chlorowanego i paliw – modernizacja budynku – funkcja bez zmian – magazyn paliw i środków chemicznych;
 • zbiornik odcieków – modernizacja polegająca na powiększeniu objętości do Vu = 114 m3, uszczelnieniu wielowarstwowemu, zapobiegającemu migracji zanieczyszczeń do gruntu.

Planowane nowe obiekty budowlane, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji:

Budynki:

 • budynek socjalno-administracyjny;
 • hala sortowni;
 • wiata na surowce wtórne (boksy) – wydzielona część w hali sortowni;
 • budynek deponatorów GPZON;
 • budynek wielofunkcyjny.

Budowle:

 • waga wozowa o nośności 60 Mg;
 • brodzik dezynfekcyjny;
 • myjnia płytowa sprzętu ciężkiego;
 • plac kompostowania pryzmowego F = 445,50 m2;
 • płyta dojrzewania kompostu F = 595,00 m2;
 • punkt zagospodarowania odpadów budowlanych;
 • niecka składowiska odpadów;
 • zbiornik odcieków Vu=300 m3;
 • przepompownia odcieków;
 • studzienka czerpna;
 • separator koalescencyjny;
 • separator koalescencyjny obiekt - Sp6 z osadnikiem – obiekt – Os;
 • plac pod belownicę odpadów wraz z placem przyjęcia odpadów;
 • kontenerowa stacja trafo;
 • drogi, parkingi, stanowiska postojowe sprzętu, chodniki;
 • uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu: instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje technologiczne, sieć TKM,;
 • ogrodzenie zewnętrzne i ogrodzenia wewnętrzne z bramami: BR-1, BR-2, BR-3.

 Ponadto, oprócz prac budowlanych oraz modernizacyjnych, przedmiotowa inwestycja zakłada zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia, które będzie stanowiło integralną część budowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Zakupiony sprzęt jest konieczny z punktu widzenia celów projektu, a także w ze względu na właściwe zagospodarowanie odpadów. W ramach przedmiotowego projektu planowany jest zakup następującego wyposażenia:

Wyposażenie technologiczne składowiska

 • Waga samochodowa z montażem
 • Wyposażenie stanowiska wagowego
 • Rozdrabniacz mobilny do gałęzi
 • Ładowarka
 • Sito bębnowe do przesiewania kompostu (dwie frakcje)
 • Przenośnik taśmowy kanałowy
 • Przenośnik wznoszący
 • Przenośnik sortowniczy (4 stanowiska)
 • Kabina sortownicza z montażem
 • Prasa belująca dwukomorowa
 • Perforator butelek PET
 • Wózek widłowy
 • Kompaktor
 • Kruszarka
 • Wyposażenie warsztatu
 • Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaczem wody
 • Przepompownia nr 27
 • Samochód skrzyniowy (niezbędny przy realizacji technologii zuo do przewozu:  przysypki na odpady składowane w niecce, gruzu, kompostu i odpadów wielkogabarytowych)
 • Wyposażenie punktu odpadów niebezpiecznych
 • Wyposażenie do bieżącego monitoringu składowiska

Wyposażenie podstawowe składowiska (p.poż.)

Sprzęt przeciwpożarowy takich jak: gaśnice, koc gaśniczy, apteczka pierwszej pomocy 
z wyposażeniem w szafce metalowej, agregat gaśniczy AP-25 z ABC proszek, z pokrowcem, ekologiczna apteczka pierwszej pomocy, zestaw chemiczny, wąż hydrantowy, prądownica wodna z zaworem kulowym SB.

Poza wymienionymi powyżej sprzętami, które zaliczone zostały do kosztów kwalifikowanych przedmiotowej inwestycji, planowany jest zakup podstawowego wyposażenia biurowego (koszty niekwalifikowalne). W skład wyposażenia biurowego wchodzą przykładowo następujące pozycje: szafki, szafy, krzesła, stoły, biurka, fotele.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów w obszarze oddziaływania inwestycji konieczne jest poniesienie następujących nakładów:

 • zakup pojemników typu 120 l. do selektywnej zbiórki odpadów – szkło w ilości 15 000 sztuk;
 • zakup pojemników typu 120 l. do selektywnej zbiórki odpadów – papier, plastik w ilości 15 000 sztuk;
 • zakup pojemników typu 120 l. do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych w ilości 2 000 sztuk;
 • zakup kuchennych pojemników typu 10 l. do zbiórki odpadów biodegradowalnych w ilości 15 000 sztuk;
 • zakup pojemników typu 1100 l. do selektywnej zbiórki odpadów w dużych skupiskach zabudowań w ilości 80 kompletów (komplet to 3 pojemniki na odpady typu: szkło, papier, plastik);
 • zakup pojemników na odpady BIO typu 240 l. w ilości 200 sztuk;
 • zakup dwóch samochodów specjalistycznych do selektywnej zbiórki odpadów.

 Proponowana technologia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów obejmie:

 • unieszkodliwianie frakcji organicznej – mokrej w procesie kompostowania;
 • sortowanie i uszlachetnianie pozyskanych surowców wtórnych w ciągu segregacji odpadów suchych;
 • unieszkodliwianie odpadów zmieszanych w składowisku w procesie fermentacji metanowej w trakcie ich deponowania;
 • zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych poprzez ich kruszenie;
 • demontaż odpadów wielkogabarytowych;
 • czasowe deponowanie odpadów problemowych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – GPZON, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (przejściowo) celem późniejszego przekazania ich wyspecjalizowanym firmom do unieszkodliwienia.

Celem planowanej rekultywacji jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania kwatery składowiska w miejscowości Różanna po zakończeniu jej eksploatacji na tereny przyległe. Przewiduje się w ramach projektu podjęcie działań mających na celu:

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania powstającego gazu składowiskowego,
 • wyeliminowanie możliwości infiltracji zanieczyszczeń z terenu składowania odpadów do środowiska gruntowo-wodnego.

Jako podstawowy kierunek zagospodarowania zrekultywowanej kwatery przyjęty został teren zielony.

Liczba wyświetleń: 4166

Powrót