Fundusze Unijne zrealizowane

Zdjęcie Artykułu

BUDOWA PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: OPOCZNO

Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133 E i Świerkowej nr 3132 E

Logotypy unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: I Infrastruktura Transportowa

Działanie: I.1 Drogi

Numer konkursu: Konkurs dla naboru  nr 1

Numer wniosku: WND- RPLD.01.01.00-00-014/09

Numer umowy: UDA-RPLD.01.01.00-00-014/09-00

Numer aneksu: UDA-RPLD.01.01.00-00-014/09-02

Tytuł projektu: Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej nr 3132E

Beneficjent: Gmina Opoczno

Okres realizacji: od 01.09.2009 do 31.10.2011

Wartość projektu: 8.593.704,36 PLN

Dofinansowanie z środków EFRR: 6.445.278,27 PLN

Zmiany wprowadzone aneksem nr 3 z dnia 5 grudnia 2011 r. do umowy dofinansowania projektu:

 

Całkowita wartość projektu: 8.524.637,92 PLN
Dofinansowanie z środków EFRR: 6.376.201,19 PLN

 

 

Charakterystyka projektu:

Zdjęcie 1Projekt przyczyni się do powstania obwodnicy miasta Opoczna, wpłynie na stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg w gminie, łączących ośrodki regionalne, lokalne i ponadlokalne oraz przyczyni się do rozwoju społeczno - gospodarczego regionu, wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Powstanie północno - zachodniej obwodnicy odciąży miasto Opoczno z ciężkiego ruchu tranzytowego, a tym samym udrożni komunikację w centrum miasta.

W wyniku realizacji projektu powstaną dwie drogi gminne o nawierzchni bitumicznej obramowane krawężnikiem wraz z chodnikami obustronnymi, które będą stanowiły część północno - zachodniej obwodnicy miasta, tj. ulicy Świerkowej nr 3132 E na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów oraz ulicy Przemysłowej nr 3133 E na odcinku do ul. Inowłodzkiej wraz z zagospodarowaniem około drogowym i kanalizacją deszczową.

Obie drogi będą stanowiły dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 726 oraz pośrednio do drogi krajowej Nr 12. Jednocześnie projekt przyczyni się do ułatwienia dojazdu do terenów inwestycyjnych znajdujących się w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej.

Do szczegółowych celów projektu zaliczają się:

  • Realizacja projektu polegająca na budowie północno - zachodniej obwodnicy miasta spowoduje usprawnienie ruchu transportowego w mieście Opoczno i regionie. Obwodnica skróci czas przejazdu przez miasto Opoczno oraz usprawni tym samym ruch transportowy w całym regionie.
  • Poprawa jakości infrastruktury drogowej – ograniczenie natężenia ruchu w centrum miasta przyczyni się do zmniejszenia dewastacji dróg i zabudowy przydrożnej w mieście Opoczno. W wyniku realizacji projektu zostanie odciążone centrum miasta z ciężkiego ruchu tranzytowego.
  • W wyniku inwestycji zmniejszy się natężenie hałasu w mieście oraz poprawi się dostępność do centrum miasta. Odciążenie centrum miasta z ciężkiego ruchu tranzytowego spowoduje zmniejszenie ruchu w centrum miasta, a tym samym skróci czas podróży.
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmniejszenie natężenia ruchu transportowego w centrum miasta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zarówno pieszych jak i poruszających się środkami transportu.
  • Ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej.
  • Zwiększenie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów – infrastruktura drogowa jest jednym z czynników warunkujących rozwój gospodarczy regionu. Sprawny system komunikacyjny zwiększy atrakcyjność regionu jako miejsca dla lokalizacji nowych inwestycji. Zachęca to do rozwijania aktywności gospodarczej generującej nowe miejsca pracy.
  • Budowa północno - zachodniej obwodnicy spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia spalinami środowiska naturalnego w mieście.

Ponadto bezpośrednim, materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wybudowanie w 2011 r. 2,305 km drogi gminnej

Mała obwodnica Opoczna oficjalnie otwarta!

Uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi, otwierającej północno -zachodnią obwodnicę Opoczna, łączącą drogę wojewódzką nr 726 Rawa Mazowiecka - Żarnów z drogą krajową nr 12 Łódź - Lublin, odbyło się 20 lipca.

Uroczystość odbywającą się na wybudowanej drodze zaszczycili swoją obecnością m.in. wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga, Wicemarszałek Województwa łódzkiego Artur Bagieński, poseł na Sejm RP Robert Telus, starosta opoczyński Jan Wieruszewski, Dyrektor Naczelny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Mirosław Szychowski oraz przedstawiciel wykonawcy - Marek Kijanowicz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.  Przybyłych powitał Burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski zaznaczając, że oddanie do użytku małej obwodnicy Opoczna jest wspólnym sukcesem Gminy Opoczno oraz Urzędu Marszałkowskiego, który przeznaczył na tę inwestycję środki unijne. 

Oddawana do użytku północno - zachodnia obwodnica spełni dwa bardzo ważne zadania: wyprowadzi ciężki ruch drogowy z centrum miasta, ale co ważniejsze - umożliwi dostęp inwestorom do terenów przemysłowych położonych w tej części Opoczna.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi i poświęceniu nowej drogi przez księdza dziekana Jana Serszyńskiego uczestnicy uroczystości przejechali nowymi odcinkami północno - zachodniej obwodnicy Opoczna, stanowiącymi przedłużenia ulic Przemysłowej i Świerkowej. 

Budowa północno - zachodniej obwodnicy miasta pochłonęła 8.524.637,92 złotych, z czego 6.376.201,19 zł stanowiło dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach inwestycji powstały nowe odcinki dróg o łącznej długości 2,305 km.

Liczba wyświetleń: 2748

Powrót