Aktualności

XVI sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 24.01.2020
Autor: OPOCZNO


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) uprzejmie zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2019.

6. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.

7. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.

8. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.

9. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
f) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 19 przy ul. Wałowej, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
k) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie,
l) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie,
n) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
o) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
p) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
q) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
r) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
s) uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
t) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,  
u) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu,
v) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży i Sportu, 
w) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
x) wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
y) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
z) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
aa) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
bb) rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.
 
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:

http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

Liczba wyświetleń: 2540

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka