Aktualności

XIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 25.11.2019
Autor: Mateusz Grodzicki


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedłożenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie Protokołu Nr XII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4.    Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
5.    Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A.
w centrum Opoczna.
6.    Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
7.    Wykonanie dróg metodą powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową.
Informacja na temat wykonania prac zaplanowanych na 2019 rok oraz plany
na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    obniżenia ceny skupu  żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2020,
b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
d)    zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
e)    przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
w Opocznie w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wchodzące
w skład  Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Opocznie,
f)    ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego,
g)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich  wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
h)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
i)    przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok”,
j)    przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
k)    przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu  przy Al. Sportowej 1 w Opocznie,
l)    przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy-Załęskiego i ul. Biernackiego w Opocznie,
m)    uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej,
n)    rozpatrzenia skargi Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz.
na opieszałość władz Gminy,
o)    rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
9.    Zapytania i wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna ZiębaSesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line

 

Liczba wyświetleń: 3184

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0