Aktualności

Zaproszenie na na XII sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 29.10.2019
Autor: OPOCZNO


W dniu 29 października 2019 r., o godz. 9.00 w sali USC odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=t6fXghrEbjI

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 29 października 2019r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr X i XI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 6. Analiza bieżącej sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w centrum Opoczna.
 7. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.
 8. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2018/2019 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 9. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 10. Założenia do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie,
g) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości lokalowej,
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie obr. 19 przy ul. Kuligowskiej,
j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno,
l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
o) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023,
p) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023.
 
      12. Zapytania i wolne wnioski.
      13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

 

                                                                                


 

Liczba wyświetleń: 2570

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0