Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Opublikowano dn. 14.05.2024
Autor: UM Opoczno


Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie, na której zostanie przedstawiony niniejszy raport odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Natomiast zgodnie z art. 28aa ust. 8 tejże ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W związku z tym, iż sesja Rady Miejskiej na której Burmistrz Opoczna przedstawi raport o stanie Gminy Opoczno zaplanowana jest na dzień 28 maja 2024 r. ostatecznym dniem na zgłoszenie się do debaty podczas sesji absolutoryjnej jest dzień 27 maja 2024 r. /do godz. 15.30/. 

Zgłoszenia pisemnego należy dokonać w Biurze Rady Miejskiej w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek główny Urzędu, pokój G5. 

 

Liczba wyświetleń: 355

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0