Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

Opublikowano dn. 21.03.2024
Autor: UM Opoczno


Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 odbędzie się stacjonarna sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów Nr LXVIII i Nr LXIX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno w roku 2023.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opoczno,  

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040,

c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024,

d) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

e) zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 6 stanowiących własność gminy Opoczno (w przedłużeniu ulicy Partyzantów pomiędzy ul. Brzozową a Przemysłową), 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w Janowie Karwickim, stanowiącej własność Gminy Opoczno (dz. 882 z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi), 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna, miedzy ulicami: Partyzantów, Graniczną, Jana Pawła II i Świętego Maksymiliana Marii Kolbe, 

i) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opoczno, 

j) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 2024. 

8. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 
9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
za 2023 r.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 2023 r.

12. Zamknięcie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

Posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl 

Liczba wyświetleń: 278

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0