Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

Opublikowano dn. 27.11.2023
Autor: Um Opoczno


Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 odbędzie się stacjonarna sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przedłożenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie Protokołów Nr LXIV i Nr LXV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  5. Zapytania i wolne wnioski.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 – 2040,

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,

c) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2024,

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,

e) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, 

f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027,

g) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”,

h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028,

i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Opoczno w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

j) określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Opoczno na lata 2021-2025. 

7. Informacja instytucji pracujących w otoczeniu rolnictwa. 

8. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno. 

9. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

Liczba wyświetleń: 528

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0