Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskie w Opocznie

Opublikowano dn. 20.10.2023
Autor: Gmina Opoczno


Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 października 2023 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 odbędzie się STACJONARNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przedłożenie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie Protokołów Nr LXII i Nr LXIII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

  4. Informacja na temat taryf za energię cieplną.

  5. Informacja na temat taryf za zimną wodę i ścieki. 

  6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  7. Zapytania i wolne wnioski. 

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   uchylająca uchwałę zmieniającą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu, 

b)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu (Wola Załężna),

d)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 – 2040,

e)   zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,

f)    wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 10 m. Opoczna, 

g)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,   

h)   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

i)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,

j)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 2023, 

k)   zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opoczno, 

l)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

m) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie gminy Opoczno, 

n)   przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opoczno – aktualizacja na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2038”,                                            

o)   przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2024-2027, 

p)   wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2024-2027. 

    9. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2022/2023 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
   10. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
   11. Funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz koszty ich funkcjonowania.
   12. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 
   13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

Posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Liczba wyświetleń: 1110

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0