Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Opublikowano dn. 08.05.2023
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 i 572) Burmistrz do dnia 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Opoczna za rok 2022 odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r.

Po przedstawieniu raportu o stanie gminy, Rada Miejska rozpatruje raport. Rozpatrzenie raportu następuje podczas tzw. sesji absolutoryjnej, tj. takiej, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminie (czyli sesji zwołanej na dzień 30 maja 2023 r.).

W związku z powyższym, ostatecznym dniem na zgłoszenie się przez mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy Opoczno za rok 2022 - jest dzień 29 maja 2023 r. /do godz. 15.30/

Zgłoszenia pisemnego należy dokonać w Biurze Rady Miejskiej w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek główny Urzędu, pokój G5.

Liczba wyświetleń: 764

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0