Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 25.05.2022
Autor: OPOCZNO

Data wydarzenia: 30.05.2022 od 10:00 - 30.05.2022 do 00:00

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 maja 2022r. o godz. 10.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

 sesja

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4. Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy Opoczno za rok 2021.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.

8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2021r. – całkowity koszt zadania.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038,
b)     zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022,
c)     wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Różannie,
d)     wprowadzenia na terenie Gminy Opoczno ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do  spożycia poza miejscem sprzedaży,
e)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Libiszów na lata 2022-2029,
f)      zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzybórz na lata 2022-2029,
g)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobawiny na lata 2022-2029,
h)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Załężna na lata 2022-2029,
i)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Opoczno,
j)      uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,
k)     rozpatrzenia petycji przeciwko planom przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Wygnanowie,
l)      rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich dotyczącej zmian programu ochrony powietrza,
m)   rozpatrzenia petycji Mieszkańców i Przedsiębiorców miejscowości Mroczków  Gościnny dotyczącej remontu drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny,  
n)    rozpatrzenia petycji Mieszkańców osiedla Wymysłów dotyczącej remontu drogi zlokalizowanej na dz. 290 obr. 1 m. Opoczno.

10. Optymalizacja pracy Rady Miejskiej poprzez reorganizację komisji stałych. Dyskusja.

11. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba


Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.
Liczba wyświetleń: 366

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0