Aktualności

Konferencja OPOCZNO 2.0 – NOWE OTWARCIE

Opublikowano dn. 30.11.2021
Autor: OPOCZNO


W piątek, 26 listopada, odbyła się Konferencja OPOCZNO 2.0 – NOWE OTWARCIE, inaugurująca realizację przez Gminę Opoczno projektu Rozwoju Lokalnego, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

logotypy fundusze norweskie

Piątkową konferencję otworzył zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, który serdecznie przywitał przybyłych gości, wśród których byli: posłanki na Sejm RP  Anita Sowińska i Hanna Gill – Piątek, radni sejmiku województwa łódzkiego: Arkadiusz Gajewski, Ewa Wendrowska i  Paweł Drążczyk, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich Tomasz Potkański, Marcin Baranowski - Starosta Opoczyński,  Barbara Goworek - wójt Gminy Białaczów, Wojciech Rudalski - wójt Gminy Paradyż, Tadeusz Wojciechowski - wójt Gminy Sławno, Krzysztof Nawrocki  - wójt Gminy Żarnów, Michał Franas - wójt Gminy Poświętne, Dominik Niemirski – zastępca burmistrza Drzewicy, Anna Zięba - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie wraz z radnymi, Mirosław Mękarski i Grzegorz Kaczmarek - doradcy Opoczna ze Związku Miast Polskich oraz opoczyńscy przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń.

Burmistrz Opoczna, Dariusz Kosno, złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu pn. „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie. Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”. Podkreślił, że stworzenie projektu możliwe było dzięki ogromnemu wsparciu ze strony doradców ze Związku Miast Polskich, firm Łódzkiego Domu Biznesu oraz OLP Pheno Horizon, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców gminy, biorących aktywny udział w przeprowadzanych konsultacjach.

Zastępca burmistrza, Tomasz Łuczkowski oraz Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich, Sylwia Olędzka, przedstawili zebranym założenia i najważniejsze warunki realizacji projektu.

Projekt „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” o wartości 15 326 354,27 zł, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jego celem jest pobudzenie rozwoju Opoczna w trzech podstawowych obszarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym przy jednoczesnym wsparciu zasobów instytucjonalnych gminy.

W ramach projektu realizowane będą między innymi: warsztaty, programy mentoringowe i start-upowe dla przedsiębiorczości młodych Opocznian, program współpracy z opoczyńskimi przedsiębiorcami, działania na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w Opocznie i poprawy ekologicznej komunikacji miejskiej, działania na rzecz rozwoju ekologicznego budownictwa, projekty kulturalne, m.in. organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego i festiwalu hip-hopowego oraz zagospodarowanie terenu targowiska nad Drzewiczką. Powstanie tam  przyjazna, multifunkcyjna przestrzeń publiczna, która służyć będzie organizacji czwartkowego targu (jak dotychczas), ale też edukacji przyrodniczej, wypoczynkowi, rekreacji, organizacji kulturalnych i sportowych przedsięwzięć.

Po zakończonej prezentacji Mieszkańcy, którzy najaktywniej włączyli się w prace przy przygotowaniu projektu „Opoczno 2.0 nowe otwarcie”, uczestnicząc w licznych konsultacjach i składając propozycje działań w projekcie, odebrali podziękowania z rąk władz samorządowych, a wśród wyróżnionych byli:

1. Monika Budzyńska

2. Mariola Gusta

3. Marta Lewandowska

4. Mariola Saternus

5. Lucyna Wąsik

6. Paweł Gągolewicz

7. Krystian Kuligowski

8. Paweł Rurarz

9.  Tomasz Wijata

10. Jan Zięba

Konferencja zakończyła się muzycznym akcentem, którym był występ kwartetu smyczkowego „Antidotum” wraz z akordeonistą Leszkiem Kołodziejskim.

 

On Friday, the 26th of November, the OPOCZNO 2.0 - NEW OPENING Conference was held, inaugurating the implementation of the Local Development project by the Commune of Opoczno, financed by the Norwegian Financial Mechanism.

The Friday conference was opened by the deputy mayor of Opoczno, Tomasz Łuczkowski, who warmly welcomed the guests, including: MPs Anita Sowińska and Hanna Gill - Piątek, councilors of the Łódź voivodeship council: Arkadiusz Gajewski, Ewa Wendrowska and Paweł Drążczyk, deputy director of the Association of Cities office Polskich Tomasz Potkański, Marcin Baranowski - Opoczyński Starosta, Barbara Goworek - Head of the Białaczów Commune, Wojciech Rudalski - Head of the Paradyż Commune, Tadeusz Wojciechowski - Head of the Sławno Commune, Krzysztof Nawrocki - Head of the Żarnów Commune, Michał Franas - Head of the Poświętne Commune, Dominik Niemmirski - Deputy Mayor Drzewicy, Anna Zięba - President of the City Council in Opoczno with councilors, Mirosław Mękarski and Grzegorz Kaczmarek - Opoczno advisers from the Association of Polish Cities, and Opoczno entrepreneurs and representatives of associations.

The mayor of Opoczno, Dariusz Kosno, expressed his sincere thanks to all those involved in the preparation of the project entitled Opoczno 2.0 - a new opening. Opoczno - an ecologically safe regional center of entrepreneurship with a recognizable brand and a strong sense of the local identity of the inhabitants ”. He emphasized that the creation of the project was possible thanks to the enormous support of advisors from the Association of Polish Cities, companies from the Łódź Business House and OLP Pheno Horizon, but above all thanks to the great commitment of the residents of the commune, who actively participated in the consultations.

The deputy mayor, Tomasz Łuczkowski, and the Director of the Department of European Funds, Sylwia Olędzka, presented the assumptions and the most important conditions for the implementation of the project.

The project "Opoczno 2.0 - a new opening: Opoczno - ecologically safe regional center of entrepreneurship with a recognizable brand and a strong sense of local identity" worth PLN 15,326,354.27, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. Its aim is to stimulate the development of Opoczno in three basic areas: economic, environmental and social, while supporting the institutional resources of the commune.

The project will include, among others: workshops, mentoring and start-up programs for the entrepreneurship of young Opocznia inhabitants, a cooperation program with entrepreneurs from Opoczno, activities to reduce car traffic in Opoczno and improve ecological public transport, activities for the development of ecological construction, cultural projects , incl. the organization of the International Folklore Festival and the hip-hop festival as well as the development of the market area on the Drzewiczka river. A friendly, multifunctional public space will be created there, which will serve the organization of the Thursday market (as before), but also nature education, leisure, recreation, as well as the organization of cultural and sports events.

After the presentation, the residents who were most actively involved in the preparation of the project "Opoczno 2.0 new opening", participating in numerous consultations and submitting proposals for activities in the project, received thanks from the local authorities, and among the distinguished were:

1. Monika Budzyńska

2. Mariola Gusta

3. Marta Lewandowska

4. Mariola Saternus

5. Lucyna Wąsik

6. Paweł Gągolewicz

7. Krystian Kuligowski

8. Paweł Rurarz

9.  Tomasz Wijata

10. Jan Zięba


The conference ended with a musical accent, which was the performance of the string quartet "Antidotum" with the accordionist Leszek Kołodziejski.

Liczba wyświetleń: 4066

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0