Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 25.10.2021
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 października 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

herb odrowąż, napis sesja rady miejskiej w Opocznie 28.10.2021 r godz.9.00
 
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów Nr XXXVI i Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie zlokalizowanej w Libiszowie oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznejim. Stefana Janasa w Opocznie,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie,

c) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021,

d)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2037,

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,

f)  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2022,

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,

h)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

i)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obwiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

j)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

k) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno w formie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie,

l) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

m) lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Opoczna,

n) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

o)  zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opocznie,

p)  przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

7. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

8. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2020/2021 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.

9. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

                Anna Zięba

 

 Sesja Rady Miejskiej w Opocznie rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Link do sesji na You Tube Gmina Opoczno: https://www.youtube.com/watch?v=AflYjelgIYU

Liczba wyświetleń: 1016

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0