Aktualności

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 22.06.2021
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

sesja rady miejskiej w Opocznie 29.06.20221 r., g.9.00

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedłożenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołów Nr XXXIII i Nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Zapytania i wolne wnioski.

6.      Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.

8.      Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2020.

9.      Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

10.    Wykonanie budżetu gminy za rok 2020:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

11.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok,

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036,

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,

 f) przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno,

g)  przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw,

h) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,

i)  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2021/2022,

j)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr.10, stanowiącej własność Gminy Opoczno,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,

l)   przystąpienia do Związku Miast Polskich,

m) uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg,

n)    rozpatrzenia petycji wielokrotnej  dotyczącej przyznania  ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością,

o)    wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka,

p)   rozpatrzenia petycji rodziców dzieci  uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności.

12.   Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

 


Liczba wyświetleń: 828

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0