Aktualności

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 24.05.2021
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

herb Opoczna i tekst
 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedłożenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

 4. Raport o stanie Gminy Opoczno za 2020 rok.

 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,

b)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036,

c)   zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,

d)   określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

e)   wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,

f)   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,

g)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 21, stanowiącej własność Gminy Opoczno,

h)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie, obr. 23, stanowiących własność Gminy Opoczno,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno”oraz nadania jej statutu,

j)  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021-2027”,

k) uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego,

l) likwidacji zakładu budżetowego – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”w Opocznie,

m) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Samodzielny Pluton Opoczno JS 2026 Końskie,

n) niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Zdzisława Śpiewaka,

o) niewyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Pana Michała Pardę,

p) rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.
 
Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:

Liczba wyświetleń: 1572

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0