Aktualności

Nowy wydział UM w Opocznie – Wydział Kontroli, Windykacji i Egzekucji

Opublikowano dn. 10.05.2021
Autor: OPOCZNO


Szanowni Państwo informuję, że z dniem 4 maja 2021 roku powstał nowy wydział Urzędu Miejskiego w Opocznie – Wydział Kontroli, Windykacji i Egzekucji. Zadaniem wydziału jest prowadzenie spraw z zakresu kontroli podatków i opłat lokalnych poprzez kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, powszechności i prawidłowości opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego, zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy oraz terminowości wpłat podatków i opłat.

Planowane kontrole podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. oraz rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162, w stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą) rozpoczną się od października 2021 roku i obejmować będą podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków i ich części).

Z uwagi na powyższe, zwracam się do podatników z prośbą o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie ewentualnych korekt deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Deklaracje/informacje należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Opocznie lub w budynku C pok. nr C3 (gmina Opoczno), w budynku D pok. nr D4 (miasto Opoczno).

Biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, informuje, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz. Co więcej, ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 ze zm., dalej: k.k.s.) w Tytule I, Dziale II, Rozdziale 6 (Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji) przewiduje sankcje za nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Zgodnie, bowiem z art. 54 § 1 k.k.s. „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 
Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno
 

 

Ikona pdfKomunikat , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [455.29 KB]

Liczba wyświetleń: 1364

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 tło boxu  fiolet

 

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1 %

1% logo

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka