Miasto

Opublikowano dn.
Autor: OPOCZNO

Liczba wyświetleń:

Powrót

Gmina

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

Opublikowano dn. 26.02.2019
Autor: OPOCZNO

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo, określa rada gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut określa w szczególności nazwę i obszar jednostki pomocniczej oraz zasady i tryb wyborów jej organów.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały. W statucie sołectwa rada gminy określa m.in. nazwę sołectwa, jego zadania oraz zasięg terytorialny. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką. Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty jego mieszkańców.
ROLA SOŁTYSA
Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
-  zwoływanie zebrań wiejskich, 
-  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 
-  działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, 
-  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i                   
   warunków życia w sołectwie, 
-  reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz, 
-  uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta, 
-  pobieranie podatków i opłat lokalnych.
 
ROLA RADY SOŁECKIEJ
Zadania Rady Sołeckiej to: 
-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
   będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie, 
-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy
   samorządu, 
-  zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach  
   dotyczących sołectwa, 
-  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców       
   w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, 
-  organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji, 
-  współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
W spawach lokalnych wsi można kontaktować się z Sołtysami danego sołectwa.

http://www.bip.opoczno.pl/solectwa  

Liczba wyświetleń: 8652

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

 
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka