Wydziały Urzędu

Zespół ds. Administracji i Kadr
 
Kierownik Zespołu - Beata Wojtarek
e-mail: beata.wojtarek@um.opoczno.pl 
tel. (+48 44) 786 01 05  

Wydział mieści się w budynku głównym Urzędu na piętrze.
Główne zadania wydziału to: zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd, organizowanie obsługi prawnej urzędu i organów gminy, sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu, prowadzenie spraw osobowych organów gminy i pracowników urzędu, prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych urzędu i spraw socjalnych pracowników urzędu, prowadzenie archiwum urzędu, wykonywanie zadań zwiazanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta i organów samorządowych, przeprowadzeniem referendum, prowadzenie Biura Rady Miejskiej w Opocznie, sporządzanie projektów przepisów gminnych i opracowanie projektów niektórych uchwał Rady Miejskiej, analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, prowadzenie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wojewódzkim sejmikiem samorządowym, nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów, odpowiada za informatyzację urzędu i jej prawidłowe funkcjonowanie (w tym za wdrażanie nowych systemów). 

 

Wydział Budżetowy

Wydziałem kieruje
Skarbnik Gminy - Barbara Bąk
e-mail: barbara.bak@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 54  

Wydział mieści się w Budynku D.
Główne zadania wydziału to: opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy Opoczno, bieżąca realizacja budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o jej przebiegu, prowadzenie księgowości budżetowej, sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej budżetu gminy, sporządzanie projektu uchwały budżetowej gminy na dany rok, sporządzanie planu budżetu gminy na dany rok i zmian w tym planie oraz przedkładanie tych dokumentów do uchwalenia, współpraca z jednostkami sektora publicznego i bankami, prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, naliczanie i wypłata diet dla radnych i sołtysów, prowadzenie obsługi kasowej. 

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału - Iwona Susik
e-mail: iwona.susik@um.opoczno.pl  
tel. (+48 44) 786 01 29

Wydział mieści się w budynku "D".                
Do zakresu działania Wydziału należy m.in.: bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej; przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków na rok podatkowy w terminach umożliwiających ich podjęcie i opublikowanie;  prowadzenie wymiaru podatków i opłat, w  tym windykacja należności, współdziałanie z organami egzekucyjnymi, prowadzenie księgowości podatkowej i współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Gminy i Wydziałem Budżetowym Urzędu, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach; prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; przygotowywanie propozycji rozpatrzenia wniosków o umorzenie podatków, rozłożenie na raty, przesunięcie terminów płatności i zastosowanie ulg oraz przedkładanie Burmistrzowi propozycji ich załatwienia.

 

Zespół ds. Promocji i Kultury

Kierownik Zespołu - Piotr Stempniak

e-mail:piotr.stempniak@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 39

Wydział mieści się w budynku A. 
Główne zadania wydziału to: organizacja uroczystości i imprez o charakterze promocyjno-kulturalnym, społeczno-gospodarczym i sportowo-rekreacyjnym, współpraca z zagranicą, współpraca z mediami, ścisła współpraca z komórkami administracji rządowej i pozarządowej w zakresie promowania gminy w kraju i poza jego granicami, nadzór i współpraca z placówkami kulturalnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z sektorem prywatnym (opoczyńskimi firmami), obsługa punktu konsultacyjno-doradczego dla opoczyńskich przedsiębiorców, obsluga strony internetowej Opoczna, organizacja udziału w targach, wystawach i pokazach gospodarczych, inwestycyjnych oraz promocyjnych, organizacja szkoleń i konferencji, przygotowanie i udostepnianie materiałów promocyjnych o mieście i gminie, organizacja spotkań biznesowych, udział w konkursach, projektach badawczych itp., wspieranie inicjatyw środowiskowych, podejmowanie działań mających na celu poprawę wyglądu miasta i gminy, działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki w Gminie Opoczno.

 

Zespół ds. Ochrony Środowiska

Kierownik Zespołu - Dominika Chybowska

e-mail: dominika.chybowska@um.opoczno.pl

tel. (+48 44) 786 01 18

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Marzanna Wojciechowska
e-mail: marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 25 

Wydział mieści się w budynku E.
Zadania Wydziału: oznaczanie i prowadzenie rejestru nieruchomości zasobów komunalnych, przeprowadzanie przetargów na zbywanie mienia komunalnego, prowadzenie spraw z zakresu zbywania, nabywania i wydzierżawiania, najmu, zamiany, oddawania w użytkowanie i zarząd nieruchomości komunalnych, komunalizacja mienia, opracowanie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe załozenia Rady Miejskiej oraz jej komisji.

 

Wydział Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu

Kierownik Zespołu - Ewa Krzysztofik
e-mail: ewa.krzysztofik@um.opoczno.pl   
tel.  (+48 44)  786 01 07

Zespół mieści się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przy ul. Biernakciego 4, na piętrze, p. 23.
Zadania Zespołu: prowadzenie spraw administracyjno- biurowych w zakresie realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; udział w realizacji zadania Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii; współdziałanie z organami wojskowymi i organami administracji rządowej w przygotowaniu poboru do wojska i jego przeprowadzeniu; współdziałanie z właściwymi organami ochrony przeciwpożarowej; prowadzenie spraw gminy związanych z powszechnym obowiązkiem obrony; prowadzenie działań w celu likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń; zapewnienie warunków bytowych poszkodowanym; koordynowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy; organizowanie na terenie gminy działalności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej; udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych; wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne; prowadzenie zespołu boisk „Orlik 2012" przy ul. Kossaka i ul. M.C. Skłodowskiej; realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Kierownik Zespołu - Agnieszka Wrońska
e-mail: agnieszka.wronska@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 43

Zespół mieści się w "C" na parterze.
Do zakresu działania Zespołu należy m.in. prowadzenie ewidencji ludności: zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich, sprawy meldunkowe cudzoziemców, nadawania numeru PESEL, rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, o obywatelstwie i zgonie osoby; Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania, anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania; Zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zmianie miejsca pobytu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu; prowadzenie w formie elektronicznej i kartotecznej zbiorów meldunkowych; udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych; wydawanie stosownych zaświadczeń na potrzeby organów i wniosek osób zainteresowanych; prowadzenie rejestru wyborców oraz spisów wyborczych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów; przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców; wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; sporządzanie informacji dla szkół o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży do lat 18; prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych: przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie i przetwarzanie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja kopert dowodowych; współdziałanie realizacji powyższych zadań z organami administracji rządowej i samorządowej a także z innymi podmiotami korzystającymi przy realizacji swoich obowiązków ze zbiorów danych prowadzonych przez Zespół.

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych 

Kierownik Zespołu - Beata Tworek
e-mail: beata.tworek@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 37 

Zespół mieści się w budynku "C" na piętrze. Głównym zadaniem pracowników zespołu jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału - Jacenty Lasota 
e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 30

Wydział mieści się w budynku C pa piętrze.
Główne zadania wydziału to: opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazewnictwem placów i ulic, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.

 

 

Wydział Oświaty i Sportu

Naczelnika Wydziału - Marek Ziębicki
e-mail: marek.ziębicki@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 46

Wydział mieści się w budynku E (na parterze). Główne zadania wydziału to: sprawowanie w imieniu Burmistrza nadzoru nad działalnością placówek oświatowych podległych gminie; realizacja zadań Burmistrza wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie informacji oświatowej; zapewnianie dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół oraz współpraca z dyrektorami szkół i przewoźnikiem w zakresie opieki w czasie przewozu; koordynacja spraw dotyczących dożywiania dzieci w szkołach gminnych; prowadzenie w imieniu Burmistrza nadzoru nad Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych; współdziałanie z oświatowymi organami poza gminnymi (rządowymi, zakładowymi, wyznaniowymi i innymi), prowadzenie obsługi w zakresie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego; realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: współpraca z organizacjami pozarządowymi wskazanymi przez Burmistrza w realizacji zadań publicznych w tym prowadzenie postępowania konkursowego oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powierzania tych zadań oraz wspierania finansowego.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej

Naczelnik Wydziału - Stanisław Miązek
e-mail: stanislaw.miazek@um.opoczno.pl   
tel. (+48 44) 786 01 22

Wydział mieści się w Budynku A na piętrze.
Główne zadania wydziału to: prowadzenie spraw wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Opoczno, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko-decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, wydawanie opinii w sprawach transportu i gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wydawanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prowadzenie spraw związanych z cmentarnictwem wojennym, wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej, prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni miejskiej, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Naczelnik Wydziału - Andrzej Snopczyński 
e-mail: andrzej.snopczynski@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 36

Wydział mieści się w budynku B na piętrze.
Główne zadania wydziału to: sporządzanie projektów planów i remontów inwestycyjnych, prowadzenie i koordynowanie wykonastwa inwestycji i remontów w tym inwestycji i remontów dotyczących dróg gminnych oraz zapewnienie prawidłowego nadzoru nad ich realizacją, programowanie infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, sporządzanie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora zwiazane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem, przygotowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dotyczacej pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych na realizację inwestycji gminnych, efektywne wykorzystywanie środków finansowych i środków produkcji przeznaczonych na zadania inwestycyjne, modernizacyjne i remontów kapitalnych, prawidłowe rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie urządzeń do eksploatacji, naliczanie i pobieranie opłat adiacenckich, wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych w sposób szczególny, wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmiany ich klasyfikacji, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych i lokalnych miejskich oraz przejazdach kolejowych.

 

Zespół ds. Funduszy Europejskich

Kierownik Zespołu - Sylwia Olędzka
e-mail: sylwia.oledzka@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 27

Zespół mieści się w budynku "B".
Do gównych zadań pracowników zajmujących się funduszami europejskimi należą m.in.:

 • w zakresie inwestycyjnych funduszy europejskich :
  przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych; składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji pośredniczących; rozliczanie końcowe środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji, modernizacji, remontów; prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości o przebiegu zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale finansowym Unii Europejskiej.  
 • w zakresie nieinwestycyjnych funduszy europejskich: inicjowanie, przygotowywanie, prowadzenie i nadzór nad realizacją nieinwestycyjnych projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków europejskich; prowadzenie szkoleń, działalności doradczej oraz akcji informacyjno - promocyjnych dotyczących możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć społecznych; prowadzenie punktu informacyjnego i konsultacyjno-doradczego dla obsługi małych i średnich przedsiębiorstw, w tym współpraca z podmiotami gospodarczymi , organizacjami działającymi w sferze doradztwa dla przedsiębiorców.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Bogusława Stefaniak
e-mail: boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 10

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku głównym na parterze.
Główne zadania to: prowadzenie ksiąg stanu cywilnego: urodzeń, małżeństwa i zgonów oraz skorowidzów do tych ksiąg, prowadzenie akt zbiorowych do ww. ksiąg, przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecka nazwiska męża matki, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC, wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa przed osobą duchowną, wydawanie zaświadczeń stwierdzających możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą, wpisywanie zagranicznych akt stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego, wydawanie odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń, przyjmowanie wniosków o nadanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Prowadzenie spraw wynikajacych z ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego.

 

Straż Miejska


tel. (+48 44) 786 01 14, 603 870 909

Straż Miejska mieści się w budynku przyległym do budynków Urzędu Miejskiego od ul. Staromiejskiej
Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Do zadań straży należy w szczególności:
 

 

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do:
  1. kierujących pojazdami:
   1. nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
   2. nie stosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
   3. przekraczających dozwoloną prędkość;
  2. uczestników ruchu naruszających przepisy o:
   1. zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
   2. ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
   3. ruchu pieszych,
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 10. Kontrola wykonywania obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Strażnicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych mają prawo do:
 1. Udzielania pouczeń,
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych,
 6. Zatrzymywania pojazdów na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach,
 7. Sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem,
 8. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół,
 9. Używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
 10. Uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 11. Wydawania poleceń,
 12. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 13. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 14. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
 15. Stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanek, pałki obronnej wielofunkcyjnej, psa obronnego, paralizatora elektrycznego i ręcznego miotacza gazu.

   

  Strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

powrót