Wydziały Urzędu

Zespół ds. Administracji i Kadr
 
Kierownik Zespołu - Beata Wojtarek
e-mail: beata.wojtarek@um.opoczno.pl   
tel. (+48 44) 786 01 49 

Wydział mieści się w budynku głównym na piętrze.
Główne zadania wydziału to: zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd, organizowanie obsługi prawnej urzędu i organów gminy, sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu, prowadzenie spraw osobowych organów gminy i pracowników urzędu, prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych urzędu i spraw socjalnych pracowników urzędu, prowadzenie archiwum urzędu, wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta i organów samorządowych, przeprowadzeniem referendum, prowadzenie Biura Rady Miejskiej w Opocznie, sporządzanie projektów przepisów gminnych i opracowanie projektów niektórych uchwał Rady Miejskiej, analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, prowadzenie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wojewódzkim sejmikiem samorządowym, nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów, odpowiada za informatyzację urzędu i jej prawidłowe funkcjonowanie (w tym za wdrażanie nowych systemów). 

 

Biuro Rady Miejskiej

Sekretarz Miasta - Janusz Klimek
tel. (+48 44) 786 01 05
e-mail: janusz.klimek@um.opoczno.pl

Biuro Rady Miejskiej mieści się w budynku głównym na parterze. Główne zadania biura to:
 • sporządzenie protokołów z sesji i komisji Rady,
 • przygotowanie materiałów będących przedmiotem obrad sesji i komisji, w tym projektów uchwał,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami przez Rade Miejska ławników sądów rejonowych i sądu okręgowego,
 • przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
 • obsługa, w porozumieniu z informatykami, programu e-sesja w trakcie posiedzeń Rady Miejskiej oraz komisji stałych.

Wydział Budżetowy

Wydziałem kieruje
Skarbnik Gminy - Barbara Bąk
e-mail: barbara.bak@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 54  

Wydział mieści się w budynku D.
Główne zadania wydziału to: opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy Opoczno, bieżąca realizacja budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o jej przebiegu, prowadzenie księgowości budżetowej, sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej budżetu gminy, sporządzanie projektu uchwały budżetowej gminy na dany rok, sporządzanie planu budżetu gminy na dany rok i zmian w tym planie oraz przedkładanie tych dokumentów do uchwalenia, współpraca z jednostkami sektora publicznego i bankami, prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu, naliczanie i wypłata diet dla radnych i sołtysów, prowadzenie obsługi kasowej. 

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Naczelnik Wydziału - Iwona Susik
e-mail: iwona.susik@um.opoczno.pl  
tel. (+48 44) 786 01 29

Wydział mieści się w budynku D.                
Do zakresu działania wydziału należy m.in.: bieżące prowadzenie ewidencji podatkowej; przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków na rok podatkowy w terminach umożliwiających ich podjęcie i opublikowanie;  prowadzenie wymiaru podatków i opłat, w  tym windykacja należności, współdziałanie z organami egzekucyjnymi, prowadzenie księgowości podatkowej i współpraca w tym zakresie ze Skarbnikiem Gminy i Wydziałem Budżetowym Urzędu, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach; prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; przygotowywanie propozycji rozpatrzenia wniosków o umorzenie podatków, rozłożenie na raty, przesunięcie terminów płatności i zastosowanie ulg oraz przedkładanie Burmistrzowi propozycji ich załatwienia.

 

Zespół ds. Promocji i Kultury

Kierownik Zespołu - Piotr Stempniak
e-mail: piotr.stempniak@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 39

Wydział mieści się w budynku A. 
Główne zadania wydziału to: organizacja uroczystości i imprez o charakterze promocyjno-kulturalnym, społeczno-gospodarczym i sportowo-rekreacyjnym, współpraca z zagranicą, współpraca z mediami, ścisła współpraca z komórkami administracji rządowej i pozarządowej w zakresie promowania gminy w kraju i poza jego granicami, nadzór i współpraca z placówkami kulturalnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z sektorem prywatnym (opoczyńskimi firmami), obsługa punktu konsultacyjno-doradczego dla opoczyńskich przedsiębiorców, obsługa strony internetowej Opoczna, organizacja udziału w targach, wystawach i pokazach gospodarczych, inwestycyjnych oraz promocyjnych, organizacja szkoleń i konferencji, przygotowanie i udostępnianie materiałów promocyjnych o mieście i gminie, organizacja spotkań biznesowych, udział w konkursach, projektach badawczych itp., wspieranie inicjatyw środowiskowych, podejmowanie działań mających na celu poprawę wyglądu miasta i gminy, działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki w Gminie Opoczno.

 Zespół ds. Ochrony Środowiska

Kierownik Zespołu - Dominika Chybowska
e-mail: dominika.chybowska@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 18
 
Do głównych zadań zespołu należy m.in.:
1. zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, poprzez realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości, w których powstają odpady komunalne,
b) naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) przekazywanie informacji o naliczonych opłatach do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
d) prowadzenie w imieniu Burmistrza monitoringu i kontroli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi działań edukacyjnych, informacyjnych i sprawozdawczości,
e) prowadzenie spraw należących do Gminy związanych z udzielaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) prowadzenie spraw obejmujących działalność gospodarczą w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym prowadzenie rejestru takiej działalności, wpisywanie uprawnień do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), kontrola składanych sprawozdań z zakresu tej działalności.
2. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie planów programów oraz przeprowadzenie kontroli w tym obszarze,
3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym przygotowywanie zezwoleń naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
4. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o odpadach w zakresie należącym do Burmistrza, oraz wykonywanie kontroli w tym obszarze,
5. wykonywanie zadań Burmistrza określonych ustawą prawo wodne,
6. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi (m.in. azbestem),
7. przygotowywanie zezwoleń i naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
8. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, utrzymania czystości i porządku w gminie, prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, 
9. edukacja ekologiczna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału - Marzanna Wojciechowska
e-mail: marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 25 

Wydział mieści się w budynku E.
Zadania Wydziału: oznaczanie i prowadzenie rejestru nieruchomości zasobów komunalnych, przeprowadzanie przetargów na zbywanie mienia komunalnego, prowadzenie spraw z zakresu zbywania, nabywania i wydzierżawiania, najmu, zamiany, oddawania w użytkowanie i zarząd nieruchomości komunalnych, komunalizacja mienia, prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

Zespół ds. Rolnictwa
 
tel. (+48 44) 786 01 12
 
Zespół mieści się w budynku przyległym do budynków Urzędu Miejskiego od ul. Staromiejskiej.
Do głównych zadań zespołu należy:
 • podejmowanie niezbędnych działań nałożonych ustawą o ochronie zwierząt w zakresie zwierząt gospodarskich,
 • współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • współdziałanie z inspekcją ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach,
 • współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji melioracyjnych oraz z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 • organizowanie wyborów sołtysa i rad sołeckich,
 • kontrola ubezpieczenia OC rolników i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • stały kontakt i współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi,
 • prowadzenie spraw należących do gminy, a wynikających z ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • rozliczanie wykorzystania dotacji z budżetu gminy, udzielonej spółkom wodnym działającym na terenie gminy,
 • prowadzenie procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy.

 Wydział Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu

Naczelnik Wydziału - Ewa Krzysztofik
e-mail: ewa.krzysztofik@um.opoczno.pl   
tel.  (+48 44)  786 01 07

 

 

Wydział mieści się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, przy ul. Biernakciego 4, na piętrze, p. 23.
Do zadań wydziału należy m.in.:
 • prowadzenie spraw administracyjno-biurowych z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
 • realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wykonywanie w imieniu Burmistrza czynności związanych z rejestracją działalności w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych stosownie do przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
 • wykonywanie czynności wynikających z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne,
 • realizacja zadań w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wydawanie:
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów specjalnych w zakresie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym,
 • organizowanie na terenie gminy działalności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej,
 • realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespół ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Kierownik Zespołu - Agnieszka Wrońska
e-mail: agnieszka.wronska@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 43

Zespół mieści się w budynku C na parterze.
Do zakresu działania Zespołu należy m.in. prowadzenie ewidencji ludności: zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich, sprawy meldunkowe cudzoziemców, nadawania numeru PESEL, rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, o obywatelstwie i zgonie osoby; wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania, anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania; zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zmianie miejsca pobytu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu; prowadzenie w formie elektronicznej i kartotecznej zbiorów meldunkowych; udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych; wydawanie stosownych zaświadczeń na potrzeby organów i wniosek osób zainteresowanych; prowadzenie rejestru wyborców oraz spisów wyborczych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów; przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców; wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; sporządzanie informacji dla szkół o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży do lat 18; prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych: przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie i przetwarzanie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja kopert dowodowych; współdziałanie realizacji powyższych zadań z organami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami korzystającymi przy realizacji swoich obowiązków ze zbiorów danych prowadzonych przez Zespół.

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych 

Kierownik Zespołu - Beata Tworek
e-mail: beata.tworek@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 37 

Zespół mieści się w budynku C na piętrze.
Główne zadania pracowników zespołu to m.in.:
 • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
 • koordynowanie i prowadzenie procesu zamówień publicznych w Urzędzie, tworzenie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z odpowiednimi Urzędami w ramach obowiązków wynikających z ustawy o Zamówieniach Publicznych,
 • prowadzenie ewidencji prowadzonych postępowań oraz zbioru dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień publicznych.

 

 

Wydział Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału - Jacenty Lasota 
e-mail: jacenty.lasota@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 30

Wydział mieści się w budynku C pa piętrze.
Główne zadania wydziału to:
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazewnictwem placów i ulic,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • dokonywanie okresowych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzenny,
 • opiniowanie wniosków o zalesienie gruntów,
 • prowadzenie spraw Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Wydział Edukacji

Naczelnika Wydziału - Marek Ziębicki
e-mail: marek.ziębicki@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 46

Wydział mieści się w budynku E (na parterze).

Do głównych zadania wydziału należy: sprawowanie w imieniu Burmistrza nadzoru nad działalnością placówek oświatowych podległych gminie; realizacja zadań Burmistrza wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie informacji oświatowej; zapewnianie dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół oraz współpraca z dyrektorami szkół i przewoźnikiem w zakresie opieki w czasie przewozu; koordynacja spraw dotyczących dożywiania dzieci w szkołach gminnych; prowadzenie w imieniu Burmistrza nadzoru nad Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych; współdziałanie z oświatowymi organami poza gminnymi (rządowymi, zakładowymi, wyznaniowymi i innymi), prowadzenie obsługi w zakresie awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego; realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: współpraca z organizacjami pozarządowymi wskazanymi przez Burmistrza w realizacji zadań publicznych w tym prowadzenie postępowania konkursowego oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powierzania tych zadań oraz wspierania finansowego.

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Naczelnik Wydziału - Stanisław Miązek
e-mail: stanislaw.miazek@um.opoczno.pl   
tel. (+48 44) 786 01 22

Wydział mieści się w budynku A na piętrze.
Główne zadania wydziału to: prowadzenie spraw wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Opoczno, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prowadzenie spraw związanych cmentarzy komunalnych i wojennych, realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni miejskiej, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

 

 

 

 Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Naczelnik Wydziału - Andrzej Snopczyński 
e-mail: andrzej.snopczynski@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 36

Wydział mieści się w budynku B na piętrze.
Główne zadania wydziału to:

 • prowadzenie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów w tym również dotyczących dróg gminnych oraz zapewnienie prawidłowego nadzoru nad ich realizacją,
 • programowanie infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 • koordynowanie zadań w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 • wydawanie zezwoleń ma korzystanie z dróg gminnych w sposób szczególny,
 • Ewidencja Dróg i Mostów gminnych -zarządzanie pasem drogowym, obiektami mostowymi, zarządzanie organizacją ruchu, uzgodnienia pasa drogowego.

Zespół ds. Funduszy Europejskich

Kierownik Zespołu - Sylwia Olędzka
e-mail: sylwia.oledzka@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 27

Zespół mieści się w budynku B.
Do głównych zadań pracowników zajmujących się funduszami europejskimi należą m.in.:

w zakresie inwestycyjnych funduszy europejskich:
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych; składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji pośredniczących; rozliczanie końcowe środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji, modernizacji, remontów; prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości o przebiegu zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale finansowym Unii Europejskiej.  
 • w zakresie nieinwestycyjnych funduszy europejskich: inicjowanie, przygotowywanie, prowadzenie i nadzór nad realizacją nieinwestycyjnych projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków europejskich; prowadzenie szkoleń, działalności doradczej oraz akcji informacyjno - promocyjnych dotyczących możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć społecznych; prowadzenie punktu informacyjnego i konsultacyjno-doradczego dla obsługi małych i średnich przedsiębiorstw, w tym współpraca z podmiotami gospodarczymi, organizacjami działającymi w sferze doradztwa dla przedsiębiorców.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Bogusława Stefaniak
e-mail: boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl
tel. (+48 44) 786 01 10

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w budynku głównym na parterze.
Główne zadania to: prowadzenie ksiąg stanu cywilnego: urodzeń, małżeństwa i zgonów oraz skorowidzów do tych ksiąg, prowadzenie akt zbiorowych do ww. ksiąg, przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecka nazwiska męża matki, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC, wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa przed osobą duchowną, wydawanie zaświadczeń stwierdzających możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą, wpisywanie zagranicznych akt stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego, wydawanie odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń, przyjmowanie wniosków o nadanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego.

 

 

  Straż Miejska

tel. (+48 44) 786 01 14
603 870 909

 

Straż Miejska mieści się w budynku przyległym do budynków Urzędu Miejskiego od ul. Staromiejskiej.
Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Do zadań straży należy w szczególności:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do:
 • kierujących pojazdami:
- niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
- niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
- przekraczających dozwoloną prędkość;

 • uczestników ruchu naruszających przepisy o:
- zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
- ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
ruchu pieszych.

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
10. Kontrola wykonywania obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Strażnicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych mają prawo do:
 1. Udzielania pouczeń.
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych.
 6. Zatrzymywania pojazdów na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach.
 7. Sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem.
 8. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół.
 9. Używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
 10. Uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.
 11. Wydawania poleceń.
 12. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 13. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
 14. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 15. Stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanek, pałki obronnej wielofunkcyjnej, psa obronnego, paralizatora elektrycznego i ręcznego miotacza gazu.
Strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
powrót