Kalendarium

1284 r. – pierwsza wzmianka o Opocznie Leszek Czarny przyznaje Opoczę kolegiacie sandomierskiej I poł. XIV w. – obwarowanie Opoczna murami obronnymi; wzniesienia zamku obronnego; powstanie kościoła p.w. św. Bartłomieja.

1344 r. – Kazimierz Wielki ustanawia drogi handlowe na Ruś i Węgry przebiegające m.in. przez Opoczno.
 
1360 r. – lokacja Opoczna na prawie średzkim.
 
1365 r. – król Kazimierz Wielki przenosi Opoczno na prawo magdeburskie i określa uposażenie i obowiązki wójta oraz mieszczan opoczyńskich.
 
1368 r. – Sobek z Wyszkowic zostaje pierwszym starostą opoczyńskim.
 
1405 r. – powstaje szpital i kościół pw. św. Ducha.
 
1462 r. – Opoczno zostaje zniszczone przez pożar.
 
1550 r. – Zygmunt August zezwala na budowę drewnianych wodociągów.
 
1551 r. – starostą zostaje Stanisław ze Sprowy.
 
1629 r. – w Opocznie pracuje 55 rzemieślników zrzeszonych w różnych cechach.
 
1646 r. – starosta Zbigniew Oleśnicki osadził kilka rodzin żydowskich na 14 placach podmiejskich; budowa synagogi.
 
1655 r. – zniszczenie miasta przez wojska szwedzkie.
 
1701 r. – król August II potwierdza nadane przywileje nadane wcześniej kilku cechom opoczyńskim.
 
1784 r. – starostą zostaje Jan Małachowski, późniejszy poseł na Sejm Czteroletni.
 
1791 r. – Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu Wielkiego otrzymuje honorowe obywatelstwo Opoczna.
 
1828 r. – Opoczno zamieszkuje 3363 osoby.
 
1863-64 – w Opocznie działa carska Komisja Wojenno Śledcza oraz więzienie dla powstańców, które mieści się w Domu Esterki.
 
1863-64 – na terenie opoczyńskiego walczą oddziały powstańcze A. Jeziorańskiego, Ll. Żychlińskiego, D. Czachowskiego, J. Rudowskiego.
 
1878 r. – miasto liczy 4974 mieszkańców.
 
1880 r. – powstaje Fabryka ceramiczna z 18 piecami do wypalania płytek.
 
1885 r. – uruchomienie linii kolejowej Koluszki – Skarżysko Kam.
 
1891-93 – epidemia cholery.
 
1898 r. – powstaje cementownia (przekształcona w 1923 r. w Fabrykę Materiałów Ogniotrwałych).
 
1900 r. – powstaje ochotnicza straż ogniowa.
 
1906 r. – założenie w Opocznie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej.
 
1908 r. – założenie Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej.
 
1910 r. – Opoczno uzyskuje oświetlenie elektryczne.
 
1910 r. – w Opocznie istnieją 2-klasowe szkoły męska i żeńska.
 
30 X 1914 r. – do miasta wkraczają Rosjanie.
 
15 V 1915 r. – wkroczenie wojsk austriackich.
 
1916 r. – założenie Czytelni 3 Maja, która przekształciła się później w miejską bibliotekę.
 
VI 1917 r. – pierwsza Rada Miejska w składzie 24 radnych.
 
17 X 1917 r. – odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w 100-lecie śmierci.
 
1918 r. – miasto zostaje oswobodzone przez oddziały POW pod dowództwem Stefana Janasa z rąk wojsk zaborczych.
 
1918 r. – powstaje preparanda nauczycielska.
 
1919 r. – burmistrzem zostaje Stefan Janas.
 
2 VIII 1919 r. – Opoczno zostaje włączone do województwa kieleckiego.
 
1920 r. – pierwszym starostą opoczyńskim po okresie zaborów zostaje Tadeusz Giedroyć.
 
1920 r. – miasto zamieszkuje 4950 katolików, 4584 osoby wyznania mojżeszowego, 59 ewangelików, 2 prawosławnych.
 
1921 r. – starostą opoczyńskim zostaje Zygmunt Kotłubaj.
 
1925 r. – przyłączenie do miasta wsi Gorzałkowa.
 
10 III 1931 r. – uroczyste odsłonięcie tablicy Józefa Piłsudskiego na ścianie Domu Esterki.
 
1933 r. – powstaje Pomnik Nieznanego Żołnierza.
 
1 IV 1939 r. – Opoczno zostaje włączone do województwa łódzkiego.
 
1939 r. – Opoczno zamieszkuje ok. 9 000 mieszkańców.
 
7 IX 1939 r. – do miasta wkraczają oddziały niemieckie.
 
XII 1939 r. – Niemcy zakładają getto żydowskie w Opocznie.
 
1939-40 – w restauracji Franciszka Wilka działa punkt kontaktowy hubalczyków.
 
1944 r. – na terenie ziemi opoczyńskiej walczy 25 pp AK im. Ziemi Piotrkowsko – Opoczyńskiej.
 
14-15 I 1945 r. – naloty radzieckiego lotnictwa na kolumny drogowe i transport kolejowy wojsk niemieckich (w mieście i okolicach).
 
17 I 1945 r. – walki w okolicach miasta, przełamanie oporu Niemców, zajęcie Opoczna przez oddziały radzieckiego 7. Korpusu Kawalerii Gwardii.
 
1945 r. – Opoczno siedzibą powiatu w województwie łódzkim; otwarcie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego; powstanie Biblioteki Publicznej.
 
1947 r. – uruchomienie Szkoły Podstawowej nr 3.
 
1949 r. – rozpoczyna działalność „Opocznianka” – Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i artystycznego; konkurs na regionalne zdobnictwo ludowe.
 
1950 r. – włączenie powiatu opoczyńskiego do województwa kieleckiego; budowa sali widowiskowej na 450 miejsc; rozpoczyna funkcjonowanie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego.
 
1951 r. – otwarcie Biblioteki Pedagogicznej.
 
1953 r. – uruchomienie Państwowej Komunikacji Samochodowej.
 
1958 r. – rozpoczyna działalność Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Opoczyńskiej; powstaje zespół ludowy „Tramblanka”.
 
1959 r. – powstaje Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska; utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 
1962 r. – funkcjonuje Społeczne Ognisko Muzyczne.
 
1965 r. – obchody 700-lecia istnienia miasta i 600-lecia nadania praw miejskich; Opoczno wytypowane do obchodów Tygodnia Folkloru Polskiego w skali ogólnopolskiej; powołanie
Powiatowego Komitetu Organizacyjnego Obchodu Dni Folkloru Opoczyńskiego; powstaje Spółdzielnia Inwalidów „Krójmet”.
 
1967 r. – otwarcie Szpitala Miejskiego im. Edmunda Biernackiego.
 
1968 r. – Pierwsze Dni Folkloru Opoczyńskiego.
 
1971 r. – powstaje Zasadnicza Szkoła Rolnicza; utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej.
 
1973 r. – uruchomienie Zakładów Przemysłu Wełnianego „Opoczno”; utworzenie przy Zakładach Przemysłu Wełnianego Domu Włókniarza „Bistorek”; powstaje Miejska Orkiestra Dęta.
 
1974 r. – Ogólnopolskie uroczystości w Opocznie – Międzynarodowy Dzień Turystyki.
 
1975 r. – powstanie Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Opocznie; utworzenie województwa piotrkowskiego, w jego granicach Opoczno; funkcjonuje Średnie Studium Zawodowe (dla pracujących).
 
1976 r. – rozpoczyna działalność Muzeum Regionalne.
 
1977 r. – Opoczyńskie „Spotkania rzeźbiarskie 77”. Plener ceramiczny.
 
1978 r. – Opoczyńska poplenerowa wystawa malarstwa absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; otwarcie drukarni – Oddziału Łódzkich Zakładów Graficznych.
 
1979 r. – otwarcie Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego; powstaje Koło Miłośników Folkloru Miasta Opoczna i Regionu Opoczyńskiego – komórka Łódzkiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
 
1980 r. – odsłonięcie pomnika Włodzimierza Perzyńskiego; spotkania rzeźbiarskie „Opoczno”, zjazd Kół Miłośników Folkloru (po raz pierwszy w Opocznie).
 
1982 r. – powstaje Dom Dziennego Pobytu (drugi w województwie).
 
1983 r. – 100-lecie Zakładów Płytek Ceramicznych, drugi w Opocznie (siódmy z kolei) zjazd miłośników folkloru miejskiego; powstało wysypisko dla miasta; Rejonowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Opocznie; uruchomienie Szkoły Muzycznej I Stopnia.
 
1985 r. – 40-lecie Międzyzakładowego ludowego Klubu Sportowego Opoczno.
 
1986 r. – zjazd Kół Miłośników Folkloru; 80-lecie spółdzielni spożywców „Przyszłość”.
 
1988 r. – III Dni Kultury Węgierskiej; oddanie nowej remizy; udział miasta w telewizyjnym konkursie „Wszystko albo nic”; zjazd Kół Miłośników Folkloru Miejskiego.
 
1990 r. – zostaje założony tygodnik „Opoczyńskie Wieści”.
 
1992 r. – przyjęcie szkół przez Samorząd Opoczna.
 
1993 r. – ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika „Ziemia Opoczyńska”.
 
1994 r. – powstaje czasopismo „Nowe Echa”.
 
1995 r. – odsłonięcie pomnika ku czci zamordowanych przez siepaczy bolszewickich – symbolicznego Grobu Katyńskiego; 50-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.
 
1997 r. – 20-lecie Szkoły Podstawowej Specjalnej; 25-lecie Zakładowej OSP działającej przy „Opteksie”; 30-lecie Biblioteki Publicznej Filii dla Dzieci (od 1999-placówka ma nową siedzibę w Domu Esterki); ekumeniczne poświęcenie odnowionych cmentarzy z I i II wojny światowej; Kongres Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Opoczyńskiej (nowy statut); Podstawowe Studium Zawodowe zaczyna działalność; przekazanie przez burmistrza lokalu na potrzeby Anonimowych Alkoholików ( 2000 – opracowano gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych); Złota Statuetka BCC dla „Opoczna”(2000 – prywatyzacja: CS First Boston inwestuje w „Opoczno” S.A. ; 2000 – prezydent RP Aleksander Kwaśniewski otwiera nowy zakład „Mazowsze”);  27.06.-ukazuje się pierwszy numer "TOP- Tygodnika Opoczyńskiego".
 
1999 r. – reforma administracyjna Polski, Opoczno jako stolica powiatu w województwie łódzkim; 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; generalny remont Żłobka Miejskiego; powstaje Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy Urzędzie Miasta; założenie czasopisma „Echo Powiatu”; rozpoczyna działalność Powiatowa Społeczna Straż Rybacka; utworzenie dwóch gimnazjów; Zarząd Rejonowy PCK ma siedzibę w Domu Esterki.
 
2000 r. – Papież Jan Paweł II zostaje honorowym obywatelem miasta; II Wielki Koncert Charytatywny Opoczno 2000; 25-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; I Festiwal Kolędy Dziecięcej w Opocznie pod patronatem biskupa radomskiego; II Regionalny Turniej Siatkówki (zwycięstwo TKKF Opoczno); 100-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej; powstaje Klub Europejczyka w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego; powstaje Ośrodek Interwęcji Kryzysowej; V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna.
 
2005 r. – Prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski w uznaniu zasług w krzewieniu polskości na emigracji otrzymuje honorowe obywatelstwo gminy.
 
2007 r. - Podczas  XII sesji Rady Miejskiej w Opocznie odbywającej się 11 października 2007 r. radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, Metropolicie Krakowskiemu, osobistemu sekretarzowi Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczyste wręczenie honorowego obywatelstwa odbyło się 17 kwietnia 2008 roku w Opocznie w ramach obchodzonych uroczyście Dni Papieskich, których głównym gościem był wieloletni przyjaciel Papieża Jana Pawła II.
powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA