Strona główna Aktualności   Wydarzenia   Plan miasta   Baza informacji   Spacer   Galerie   Multimedia   Zdjęcia internautów   Historia   bip
Aktualności - Gospodarka
Ogłoszenie o przetargu
Redakcja: stempniak_p
Dodany: 9-01-2018, wyświetleń: 1610
PDF
DRUKUJ
POWRÓT

Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 991 o pow. 0,0428 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Inowłodzkiej. 

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno, uchwaloną Uchwałą Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2015 roku w/w działka leży w terenach, które mogą być przeznaczone pod tereny zieleni urządzonej i przebiegają przez nie linie elektroenergetyczne 110 kV. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Opoczno, objęta jest księgą wieczystą KW PT10/00027716/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony tj. do dnia 28 lutego 2018 roku.

Zgodnie z art. 694 w związku z art. 678 Kodeksu Cywilnego zbycie przedmiotu dzierżawy nie powoduje ustanie tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycie staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa. 

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 8,5 metrów na 50 metrów. Oś terenu wschód-zachód. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią podobne niezabudowane nieruchomości, zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Inowłodzkiej. Działka ogrodzona, zagospodarowana i użytkowana łącznie z nieruchomościami przyległymi. Na działce znajduje się składowisko drzew i krzewów ozdobnych, które stanowią własność dzierżawcy nieruchomosci. Przez środkową część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV. Sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacja znajdują się w ul. Inowłodzkiej. Nieruchomość przylega do utwardzonej ulicy Inowłodzkiej o nawierzchni asfaltowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.500,00 zł

Wadium - 850,00 zł

Minimalne postąpienie w licytacji - 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 90,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6 Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami budynek E.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej 33 8973 0003 0020 0377 6474 0002 do dnia 12 lutego 2018 roku.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokalizacji środków na rachunku Gminy. Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i regulaminem przetargu oraz przedstawić stosowne dokumenty uprawniające do udziału w przetargu zgodnie z warunkami ogłoszenia o przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie uregulowana jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia mowy notarialnej.

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Burmistrz Opoczna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) upłynął 09 sierpnia 2017 roku.   

Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz możliwością wykorzystania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości

Dodatkowych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 tel. 44 73 63 126, 73 63 124 lub 73 63 125 fax. 44 73 63 111. 

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Opocznie pod adresem www.opoczno.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.opoczno.pl oraz wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie a wyciąg ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie. Regulamin Przetargu znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 oraz opublikowany jest na stronie www.bip.opoczno.pl i www.opoczno.pl 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ